وبلاگ سایت نیازمندی پیام سرا

نیازمندی پیام سرا تاسیس سال 1386

وبلاگ سایت نیازمندی پیام سرا

نیازمندی پیام سرا تاسیس سال 1386


نیازمندی پیام سرا تاسیس سال 1386 - نیازمندی مشاغل و درج آگهی رایگان و آگهی ویژه با لینک فالو - خرید رپورتاژ - خرید بک لینک

  • ۰
  • ۰

وکیل خیانت در امانت :

خیانت در امانت یکی از جرایم نابخشودنی است که در قرآن هم از آن یاد شده است و مسلمانان را به شدت از آن نهی می‌کند.مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی قانون جدید که در سال ۱۳۹۲ تعیین شده است هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل چک و سفته و قبض و سایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود بنابراین این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیا نزد او بوده و آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا مفقود کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.
یک وکیل خوب در حوزه خیانت در امانت باید به طور کامل به دانش حقوقی تسلط داشته باشد وکیل خیانت در امانت پس از بررسی پرونده می تواند از ارتباط بین سایر پرونده‌های مطرح شده صاحبان دعوا در صورت واقعی بودن شکایت مطروحه آنها را آگاه و از حق آنها دفاع کامل و خوبی انجام دهد.

وجه تمایز خیانت در امانت و کلاهبرداری :
وجه تمایز خیانت در امانت با دزدی و کلاهبرداری این اسـت کـه در دزدی مرتکب مال غیر را بطور اختفا‌ میرباید‌ و در کلاهبرداری متهم با تشبث بوسایل تقلبی مال‌ غیر‌ را بدست میآورد در صورتیکه در خیانت در امانت زیان دیده از جرم با میل و رضای خود مال‌ خود‌ را‌ در اخـتیار مـتهم میگذارد.
مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی قانون جدید که در سال ۱۳۹۲ تعیین شده است هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل چک و سفته و قبض و سایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود بنابراین این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیا نزد او بوده و آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا مفقود کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.

موارد جرم خیانت در امانت :

تصاحب و بمصرف‌ رساندن‌ :
تصاحب و یا بـمصرف رسـاندن امـوال یا اشیاء شامل کلیه‌ اعمال‌ ارادی‌ شخص میشود بدین طـریق که اموالی که موقتا نزد وی بوده بدون مجوز قانونی‌ مالک‌ شود.
سـوء نیت:
امانت گیرنده بایست با سوء نـیت در مال‌ مورد امانت تـصرفات مـالکانه نماید بنابراین لازم نیست که مـتهم در حـین تعقیب مالک مال مورد خیانت بوده و یا ضمن از بین بردن مال و یا تـغییر مـالکیت دادن‌ آن‌ نفعی برای خـود در نـظر گـرفته باشد بلکه از لحـاظ سـوء نیت آنچه مورد نـظر مـیباشد این است که مال مورد امانت بطور موقت بدون آنکه اشتباهی شده باشد‌ بـنحوی‌ از انـحاء در نزد وی بوده و فاعل در آن مال تصرفاتی نـماید کـه نتواند مـال را بـصاحب آن مـسترد دارد.
تـغییر مـالکیت شیئ‌ مورد امانت بضرر مالک:
تغییر‌ مالکیت‌ مال مورد امانت بایست بضرر مالک باشد و صرف ضرر احتمالی کافی است.همین‌که مسجل گردید تغییر مالکیت شـیئ بـضرر مالک انجام شده جرم تـحقق مـی‌یابد بنابراین چنانچه خسارات زیان دیده‌ از جرم جبران شود موضوع قابل تعقیب بوده و رافع مجازات نمیباشد.
منقول بودن مال مورد امانت:
آنچه از ماده 241 قانون کیفر عمومی مستفاد میشود خیانت در امانت فقط شامل اموال‌ منقول‌ میشود از قبیل امـوال و اسـباب و نقود و اجناس و غیره بنابراین اموال غیر منقول شامل خیانت در امانت نمیگردند مثلا چنانچه مستأجری پس از انقضای مدت اجاره‌ از‌ تخلیه خانه خودداری نماید عمل مذکور خیانت در امانت نمیباشد.
اشیاء‌ مورد امانت بطور موقت سپری شده بـاشد:
یکی ‌ ‌دیـگر از عناصر تشکیل دهنده جرم این است که اشیاء مورد امانت‌ بایست‌ موقتا‌ سـپری شـده بـاشد زیرا ممکن است مالک از مال مذکور‌ صرفنظر نموده و یا آنرا بدور انداخته باشد.ضمنا وراث و یا قـائم مقام مالک میباشد-این موضوع قابل بحث‌ نیست‌ که‌ اشیاء و اموال سپرده شده باشد بلکه چـنانچه مال بهر طریقی کـه‌ بـطور‌ موقت و یا جهت مصرف معین نزد شخصی امانت بوده و در این مال بضرر مالک‌ خیانت‌ شود‌ بزه خیانت در امانت محرز میباشد.
اشیاء مورد امانت بایست ضمن عنوانی از عناوین قانونی تحویل شده‌ باشد
اشیاء‌ مورد امانت بایست بوسیله از وسایل قانونی که ضمن ماده 241 قانون کیفر‌ هـمگانی‌ تـصریح‌ شده تحویل شده باشد.بنابراین چنانچه اشیاء ضمن قراردادهائی که مشمول ماده مذکور نباشد تحویل شده‌ باشد‌ و متهم در اموال مذکور بضرر مالک تصرفاتی نموده باشد عمل مذکور‌ را‌ نمیتوان‌ خیانت در امـانت نـامید
یک وکیل خوب در حوزه خیانت در امانت باید به طور کامل به دانش حقوقی تسلط داشته باشد وکیل خیانت در امانت پس از بررسی پرونده می تواند از ارتباط بین سایر پرونده‌های مطرح شده صاحبان دعوا در صورت واقعی بودن شکایت مطروحه آنها را آگاه و از حق آنها دفاع کامل و خوبی انجام دهد.

دادگاه کیفری :

اکثر افراد جامعه در مورد جرائم و مجازات ها اطلاعات زیادی ندارند و نمی دانند در صورت وقوع جرم به کدام مرجع قضایی باید مراجعه کنند.
جرائم با توجه به اهمیت آنها و میزان مجازات و نوع جرم در مراجع مختلفی مورد رسیدگی قرار می گیرند. در خصوص جرائم ما با دو مرجع روبه رو هستیم، دادسرا و دادگاه. در امور کیفری به جز موارد استثنایی مثل جرائم اطفال و نوجوانان جرائم منافی عفت که ابتدا موضوع در دادسرا که ریاست آن بر عهده دادستان است رسیدگی می شود. اگر مشخص شود که جرم واقع شده با صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادستان به دادگاه ارجاع می گردد.
در دادگاه های کیفری اصل بر قابل تجدیدنظر بودن رأی دادگاه است مگر در جرائم تعزیری درجه هشت و جرائم مستلزم پرداخت دیه در صورتی که میزان آن کمتر از یک دهم دیه کامل باشد که رأی دادگاه در این موارد قطعی می باشد و قابل تجدیدنظر نیست.

همراه داشتن یک بهترین وکیل کیفری کارکشته دردادگاه کیفری می تواند شما را در مسیر احقاق حقوقتان یاری کند.

بهترین وکیل کیفری :

وکیلی که در امور کیفری تسلط داشته باشه و بتواند نسبت به هر موضوع کیفری که مطرح می گردد دفاعیات تخصصی انجام بدهد و به تمام امور کیفری اعم از ماهیت و قواعد و مقررات شکلی نسبت به آن با اطلاع و تجربه داشته باشد .ولی برخلاف وکیل حقوقی در تمام پرونده های کیفری نمی تواند حاضر شود از جمله پرونده هایی است که در دیوان عالی مطرح می گردد این دسته از پرونده ها فقط توسط وکلای پایه یک صورت خواهد پذیرفت.
وکیل کیفری کسی است که با توجه به علاقه و تخصص در زمینه امور جزایی و کیفری و تسلط نسبی بر قوانین در کلیه دعوای کیفری می تواند طرح شکایت نماید.
موضوعات وکالت در دعوای کیفری را در موارد زیر مشاهده می کنید به شما توصیه می کنم که قبل از هر اقدام قضایی در این خصوص با وکلای خبر مشورت کنید
- مواد مخدر - انتقال مال غیر - توهین - قصاص - قتل - سرقت - کلاهبرداری - تهدید - خیانت در امانت - و روابط نامشروع

مطابق با ماده ۳۳۵ قانون مذکور دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند :
الف ) کیفرخواست دادستان
ب ) قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه
پ ) ادعای شفاهی دادستان در دادگاه

بهترین وکیل کیفری :

نکته مهمی که در این خصوص بسیار دارای اهمیت خواهد بود این است که چون هر دعوایی را فقط می‌توان یک بار مطرح کرد و طرح دوباره آن امکان پذیر نخواهد بود در نتیجه اگر دعوایی به اشتباه طرح شود علاوه‌بر اینکه موجب از دست رفتن حق می شود و خسارت هایی را که قبلا ایجاد شده است حل نمی شود بلکه متحمل خسارات جدید ناشی از هزینه دادرسی و حتی زمان از دست رفته نیز خواهد شد که بودن وکیل کیفری باعث می شود پرونده با بهترین شکل دفاع و کم ترین زمان و هزینه صورت پذیرد.
به علوم مختلف جرم شناسی ، جزا شخصیت شناسی، روان شناسی ، شناخت و تسلط کافی داشته باشد در هنگام انتخاب وکیل کیفری به تجربه وکیل در خصوص امور جزایی توجه کنید وکیل کیفری باید تجربه فنی و تجربه کافی در بررسی و حل و فصل پرونده های کیفری، رویه دادگاه ها دادسراها و قوانین مربوطه همچون قوانین مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و سایر امور کیفری باشد.

تعریف کلاهبرداری و انواع آن :
متاسفانه اجتماع امروز هرچقدر گسترده تر و پیشرفته تر می‌شود به مراتب با جرائم کیفری نوظهوری مواجه خواهد شد که شناخت و قانونگذاری متناسب با آن بسیار پیچیده و سخت خواهد بود و سوی دیگر قوانین خشک و نا منعطف امروزی راه را برای مجرمین و بزهکاران هموارتر خواهد کرد ….در این اثناء آگاهی مردم به شیوه‌های جدید ارتکاب به جرائم خود می تواند راهگشای حل مشکلات باشد در کنار این امر وجود وکیل متخصص در زمینه مسائل کیفری می تواند کمک موثری در این قضیه بنماید.
بعضاً دیده می شود که در جامعه برخی از مردم می گویند که شخصی کلاهبرداری کرده است و پول مردم را پس نمی دهد ولی باید توجه کرد، که پرداخت نکردن دیون، قرض و صدور چک بلامحل را نمی توان کلاهبرداری دانست؛ بلکه
برای کلاهبردار دانستن شخصی نیاز به این است که شرایط ذیل را افعال او جمع باشد.
1- تحقق کلاهبرداری، دروغ گفتن و استفاده از وسایل متقلبانه برای فریفتن اشخاص است. مثلاً شخص برای بردن مال مردم خود را به دروغ پزشک معرفی نماید و در این راه جواز طبابت را جعل کند و یا اینکه شخصی خود را با توسل به وسایل متقلبانه ذی سمت در اداره یا ارگان دولتی معرفی نماید.
2- اغفال شدن و فریب خوردن قربانی می باشد. یعنی لازم است که مانور متقلبانه بزهکار در مردم مؤثر واقع شود و مالباخته فریب مجرم را خورده باشد و مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.
3- بردن مال توسط کلاهبردار است؛ یعنی اینکه پس از اینکه شخصی فریب کلاهبردار را خورد مال خود را در اختیار وی قرار دهد.
باید توجه داشت تا زمانی که هر سه شرط فوق الذکر محقق نشوند، نمی توان اتهام کلاهبرداری را به کسی منتسب نمود.

اکثریت ما با تعریف عرفی این جرم کیفری آشنایی داریم فردی به ما مراجعه می‌کند و با معرفی خود به شیوه ای اغواگرانه و برخلاف واقعیت سعی در فریب و ربودن اموال و دارایی ما می نماید قانونگذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به تعریف این جرم پرداخته است.
انواع کلاهبرداری :
مطابق قانون کلاهبرداری به دو نوع سنتی و رایانه‌ای تقسیم می‌شود کلاهبرداری سنتی بر اساس مرتکب آن و وسیله‌ای کلاهبرداری خود به دو نوع ساده و مشدد تقسیم می‌شود.
مزایای طرح شکایت کیفری توسط وکیل کلاهبرداری :
با توجه به پیچیدگی های جرم کلاهبرداری که به بخشی از آن فوقاً اشاره شد به شما پیشنهاد می شود که قبل از طرح شکایت کیفری با بهترین وکیل کلاهبرداری در این خصوص مشورت شود؛ چرا که اثبات ارکان این جرم بر عهده شاکی می باشد و نا آگاهی در نحوه شکایت می تواند موجب تضییع حق مالباخته شود.

وکیل ملکی، وکالت امور ملکی :

وکیل ملکی به وکیلی گفته می شود که در حوزه دعاوی ملکی تخصص دارد. دعاوی ملکی عنوانی برای مجموعه ای از دعاوی است که به نوعی به موضوع ارتباط بین اموال غیر منقول و انسان مربوط می شوند. اموال غیر منقول به اموالی گفته می شوند که امکان جابجایی و نقل مکان ندارند و در یک تقسیم بندی شامل املاک و اراضی می باشند و در تقسیم بندی دیگر می توان اراضی را به اراضی داخل محدوده شهری و خارج محدوده شهری تقسیم بندی کرد و در تقسیمی دیگری املاک را می توان به املاک تجاری و مسکونی منفک کرد لذا دعاوی مختلفی در رابطه با تقسیم فوق مطرح می شود که تمام این دعاوی در حوزه کاری وکیل ملکی است .
از جمله این دعاوی ملکی :
تنظیم سند رسمی
اخذ پایان کار
خلع ید
تقسیم و افراز املاک مشاع
دستور تخلیه
دعاوی سرقفلی
مطالبه اجور معوقه ملک مسکونی
عقد مزارعه

کمیسیون ماده 100 شهرداری:

این کمیسیون بزرگترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است که از سه عضو اصلی شامل از نماینده دادستان، نماینده شورای شهر، نماینده فرمانداری و یک نماینده از شهرداری که حق رأی ندارد تشکیل می شود.
بموجب این کمیسیون صاحبان املاک و اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها برای هرگونه احداث بنا و عملیات ساختمان ملزم به اخذ پروانه هستند در غیر اینصورت از فعالیت آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد شهرداری ها صلاحیت بررسی به تخلفات ذیل را مطابق ماده 100 قانون شهرداری دارند:
1-احداث بنا بدون پروانه
2-عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن
3-تجاوز به معابر شهری
4-تراکم اراضی
5-عدم استحکام بنا
6-عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی
7-تغییر کاربری
در صورت صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری اشخاص می توانند در دیوان عدالت اداری به آن رأی شکایت کرد و با اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری مانع اجرای حکم از سوی شهرداری شوند، وکلای با تجربه ما می توانند شما را در انجام امور کمیسیون ماده 100شهرداری و نحوه مراجعه و تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری یاری نمایند.

اهمیت مراجعه به وکیل ملکی:

چگونگی و نحوه طرح دعوا از اهمیت بالایی برخوردار است و در روند دادرسی در تعیین محدوده حقوق اصحاب دعوا اثر اساسی دارد و در واقع به مثابه پی می باشد بنابراین برای اینکه دعوا در روند و روالش دچار مشکل ناخواسته و ناشی از بی تجربگی نباشد لازم است که موضوعات و دعاوی ملکی ، را فردی پی ریزی و پیگیری کند که متخصص این امر است. وقتی شخصی ملک دیگری را تصرف می کند این وکیل ملکی متخصص است که باید تشخیص دهد که دعوای حقوقی تصرف عدوانی را مطرح کند یا کیفری .
افرادی که دارای ملک می باشند زمانی که مشکل ملکی برایشان پیش می آید، معمولا بیاد به بهترین وکیل ملکی تهران مراجعه کنند

وکالت امری تخصصی است ، لطفا وکیل خود نباشید

بهترین وکیل در سعادت آباد :

مونا ترابی وکیل پایه یک دادگستری دارای بیش از ١٠ سال سابقه کار وکالت و مدیریت موسسه حقوقی عدالت آریایی و با بهره گیری از وکلای متخصص در زمینه حقوقی وکیفری آمادگی این را خواهد داشت که تا انتهای مسیر همراه شما باشد.ضمانت ما تجربه موفق ما در زمینه حل هزاران پرونده ورضایت موکلین می باشد.

موسسه حقوقی بین المللی عدالت آریایی با مدیریت مونا ترابی از موفق ترین وکلای ایرانی(وکیل پایه یک دادگستری)،کارشناس ارشد حقوق خصوصی ودارای بیش از 10 سال سابقه کاردر پرونده های حقوقی و کیفری با بکارگیری حقوقدانان و وکلای متبحر در کلیه زمینه های حقوقی وکیفری با داشتن سوابق موفق در این زمینه با ارایه مشاوره و قبول وکالت با بهره گیری از وکلای متخصص قادر خواهد بود رسیدن به بهترین نتیجه را برای موکلین تسهیل نماید.برای بدست آوردن بهترین نتیجه با بهترین وکلا در موسسه حقوقی بین المللی عدالت آریایی همراه باشید یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
مونا ترابی دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز و مدیریت مؤسسه عدالت آریایی با بهره گیری از وکلای متخصص و متبحر آمادگی این امر را خواهد داشت تا در حل مسائل و مشکلات قانون مند کنار شما باشد. تجربه و تخصص مهمترین ضمانت در اثبات کار ماست. فلذا مفتخر هستیم که با تمام توان و دانش حقوقی در موارد ذیل تا انتهای مسیر در کنار شما باشیم.

خدمات اصلی ارائه شده توسط موسسه حقوقی عدالت آریایی، مشاوره دادن به موکلان (حقیقی یا حقوقی) در خصوص حقوق و مسئولیت‌های قانونی آنان و بر عهده گرفتن وکالت موکلان در پرونده‌های کیفری یا قضایی.
وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، تنظیم قراردادها، دعاوی ملکی، الزام به تنظیم سند رسمی، دعاوی مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، دعاوی مرتبط با جرائم رایانه ای، وکالت در خصوص قتل، وکالت در دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، وکالت در دعاوی بین المللی، وکالت در دعاوی کیفری، کلاهبرداری، خیانت در امانت و غیره …
وکیل کیفری
وکیل کلاهبرداری
وکیل ملکی
وکیل خیانت درامانت
وکیل ابطال سند
وکیل طلاق توافقی
وکیل قراردادها
وکیل بین المللی
وکیل شرکت ها
وکیل چک
وکیل دیوان عالی کشور
وکیل دیوان عدالت اداری

***************************************
راه های ارتباط با ما:
تلفن موسسه : ٠٢١٢٢٠٩٧٠٩٠
همراه : ٠٩١٢١٩٧٩٧۵٠
خانم مونا ترابی وکیل پایه یک دادگستری
***************************************

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی